Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren

De Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren vervult een belangrijke rol binnen het AndersFinancieren concept. Zij houdt toezicht op de geldstromen tussen partijen en behartigt de belangen van de obligatiehouders tijdens de looptijd van de obligatielening. Indien noodzakelijk of gewenst treedt het bestuur van de Stichting in contact met uitgevende instelling over de voortgang, tijdelijke betalingsproblemen of andere issues. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarin een uitgevende instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen zal het bestuur van de Stichting, op basis van de met de uitgevende instelling gesloten trustakte, namens de betreffende obligatiehouders optreden en eventueel beschikbare zekerheden uitwinnen.

De obligatiehouder

Een Obligatiehouder kan geen eigen, individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties jegens de Uitgevende Instelling instellen. De Stichting Obligatiehouders zal naar eigen goeddunken – doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouder – over de rechten van die Obligatiehouder onder de Obligatievoorwaarden, kunnen beschikken. Indien de Stichting Obligatiehouders overgaat tot uitwinning van zekerheden wordt de Uitgevende Instelling bevrijdt van de verplichting tot betaling ten opzichte van de (individuele) Obligatiehouders voor een bedrag gelijk aan het bedrag dat wordt verkregen door voornoemde uitwinning.

De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren zijn vastgelegd in haar statuten. Daarnaast heeft het bestuur een huishoudelijk reglement opgesteld. Notulen van de genomen recente beslissingen van het bestuur kunt u via deze website inzien evenals de jaarrekening.

Het bestuur

Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren heeft 3 bestuurders:

 

Peter Smittenaar

Voorzitter

Peter Smittenaar is aangetreden als voorzitter van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren. Peter is van huis uit jurist en heeft veel ervaring in de zorg. Hij heeft in verschillende functies, van secretaris tot voorzitter van de Raad van Bestuur, ervaring opgedaan bij allerhande zorginstellingen. Momenteel is hij naast zijn functie als voorzitter van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren ook voorzitter bij de Zintri zorggroep en stichting PodAa, secretaris bij Natuurpunt Markvallei en geeft hij advies op juridisch en organisatorisch vlak.

 

Jelle van den Berg 

Vicevoorzitter

Jelle heeft, na vijftien jaar inspecteur bij de Belastingdienst te zijn geweest, gewerkt bij Rabobank Nederland (Fiscale Zaken). Ook is hij mede-eigenaar van het Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht (IFK) geweest en is hij parttime werkzaam verbonden geweest aan de Erasmus Universiteit (fiscale economie). Daarnaast heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld. Momenteel is Jelle extern docent aan de Erasmus Universiteit en eigenaar van Duoberg Consultants BV.

Jelle is (hoofd)redacteur van het Vakblad Financiële Planning. Daarnaast publiceert hij regelmatig in de verschillende vakbladen en verschijnen er boeken op fiscaal gebied en financiële planning van zijn hand.

 

Irma Langeraert

Secretaris

Irma Langeraert is oprichter en Managing Partner van Ilfa. Vanuit die hoedanigheid is zij gestart met AndersFinancieren en heeft zij plaatsgenomen in het eerste bestuur van de stichting. Zij was voornemens haar taak neer te leggen zodra de Stichting volledig operationeel was. Op nadrukkelijk verzoek van een aantal beleggers is zij aangebleven als secretaris. Op deze wijze is de opgebouwde kennis en ervaring geborgd en bestaat er een natuurlijke link tussen de operationele activiteiten van AndersFinancieren en de Stichting.