Algemeen

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Door de webpagina's van deze site te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. Deze website onder de naam AndersFinancieren.nl is eigendom van SmartFunding B.V. (verder te noemen SmartFunding). SmartFunding spant zich er voor in om de inhoud van deze site regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. SmartFunding verschaft de inhoud van deze site in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

SmartFunding is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen.

Beëindiging

SmartFunding mag deze site naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. SmartFunding is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Bestanden van derden

Behoudens deze disclaimer, is SmartFunding niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze site gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Oneigenlijk gebruik

SmartFunding behoudt zich het recht voor om gebruikers de toegang tot deze site te ontzeggen en/of van bepaalde diensten gebruik te maken. In aansluiting daarop kan SmartFunding de toegang tot de site monitoren.

Gebruikers monitoring

SmartFunding behoudt zich het recht voor om gebruikers de toegang tot deze site te ontzeggen en/of van bepaalde diensten gebruik te maken. In aansluiting daarop kan SmartFunding de toegang tot de site monitoren.

Vrijwaring

De gebruiker zal SmartFunding, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de site, de inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.